პირობები:

• ემიტენტი სს – „m² უძრავი ქონება“  
მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება– 20,000,000 (ოცი მილიონი) აშშ დოლარი
ობლიგაციების განთავსების თარიღი– 2015 წლის 20 მარტი
ობლიგაციის ვადა – 2 წელი ( განაღდების თარიღი: 2017 წლის 20 მარტი)
ობლიგაციის ვალუტა – აშშ დოლარი
ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1,000 (ერთი ათასი) აშშ დოლარი
საპროცენტო სარგებელი (კუპონი) – წლიური 9.50% ნომინალური ღირებულებიდან*
სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ორჯერ
ობლიგაციის გასხვისება– მეორად ბაზარზე შესაძლებელი იქნება ობლიგაციების გასხვისება საბროკერო კომპანიის მეშვეობით. ობლიგაცია დაშვებულ იქნება სავაჭროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.

*  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებით დაბეგვრამდე. სარგებელის დარიცხვის შესახებ დეტალებსთვის გთხოვთ იხილეთ პროსპექტი.
პირობები:

ობლიგაციის ვალუტა – აშშ დოლარი
ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1 000 აშშ დოლარი
• ობლიგაციის ვადა – 1 წელი
წლიური საპროცენტო სარგებელი – 8.42%*
თანხის გატანის საკომისიო – 0%
ობლიგაციის გასხვისება –შესაძლებელია ობლიგაციის გასხვისება საბროკერო კომპანიის დახმარებით

* საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებით დაბეგვრამდე.
პირობები:

ობლიგაციის ვალუტა – აშშ დოლარი
ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1 000 აშშ დოლარი
ობლიგაციის ვადა – 1 წელი
წლიური საპროცენტო სარგებელი – 9.5%*
თანხის გატანის საკომისიო – 0%
ობლიგაციის გასხვისება – შესაძლებელია ობლიგაციის გასხვისება საბროკერო კომპანიის დახმარებით

* საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებით დაბეგვრამდე.
პირობები:

• ემიტენტი სს – „m² უძრავი ქონება“  
მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება– 25,000,000 (ოცდახუთი მილიონი) აშშ დოლარი
ობლიგაციების განთავსების თარიღი (საორიენტაციო)– 2016 წლის 7 ოქტომბერი
ობლიგაციის განაღდების (დაფარვის) თარიღი (საორიენტაციო) – 2019 წლის 7 ოქტომბერი
გამოშვების ფასი – ნომინალური ღირებულების 100%
საპროცენტო სარგებელი (კუპონი)* – წლიური წლიური 7.5% ნომინალური ღირებულებიდან
სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ორჯერ
ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1,000 (ერთი ათასი) აშშ დოლარი
შესყიდვის მინიმალური ოდენობა – 10 ობლიგაცია – 10,000 (ათი ათასი) აშშ დოლარი
განთავსების აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
ანგარიშსწორებისა და ძირითადი გადამხდელი აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
ობლიგაციის გასხვისება– მეორად ბაზარზე შესაძლებელი იქნება ობლიგაციების გასხვისება საბროკერო კომპანიის მეშვეობით. ობლიგაცია დაშვებულ იქნება სავაჭროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.

*  – კუპონის ზუსტი ოდენობა დადგინდება საბოლოო პროსპექტით.

 

 

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ს.ს. m² უძრავი ქონება-ს ობლიგაციების (ISIN: GE2700603436, დაფარვის თარიღი: 07/10/2019) თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტის შეადგენს 49.00%-ს.
პირობები:

ემიტენტი - შპს მ2 კომერციული ქონებები
მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება – 30,000,000 (ოცდაათი მილიონი) აშშ დოლარი
ობლიგაციების გამოშვების თარიღი – 2018 წლის 31 დეკემბერი
ობლიგაციის განაღდების (დაფარვის) თარიღი – 2021 წლის 31 დეკემბერი
გამოშვების ფასი – ნომინალური ღირებულების 100%
საპროცენტო სარგებელი (კუპონი) – წლიური 7.5% ნომინალური ღირებულებიდან
სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ოთხჯერ
ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1,000 (ერთი ათასი) აშშ დოლარი
შესყიდვის მინიმალური ოდენობა – 10 ობლიგაცია – 10,000 (ათი ათასი) აშშ დოლარი
განთავსების აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
ანგარიშსწორებისა და ძირითადი გადამხდელი აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
ობლიგაციის გასხვისება – მეორად ბაზარზე შესაძლებელი იქნება ობლიგაციების გასხვისება საბროკერო კომპანიის მეშვეობით. ობლიგაცია დაშვებულ იქნება სავაჭროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.
პირობები:

• ემიტენტი - სს “m2 უძრავი ქონება”
• მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება – 35,000,000 (ოცდათხუთმეტი მილიონი) აშშ დოლარი
• ობლიგაციების გამოშვების თარიღი – 2019 წლის 7 ოქტომბერი
• ობლიგაციის განაღდების (დაფარვის) თარიღი – 2022 წლის 7 ოქტომბერი
• გამოშვების ფასი – ნომინალური ღირებულების 100%
• საპროცენტო სარგებელი (კუპონი) – წლიური 7.5% ნომინალური ღირებულებიდან
• სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ორჯერ
• ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1,000 (ერთი ათასი) აშშ დოლარი
• შესყიდვის მინიმალური ოდენობა – 1 ობლიგაცია – 1,000 (ათი ათასი) აშშ დოლარი
• განთავსების აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
• ანგარიშსწორებისა და ძირითადი გადამხდელი აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
• ობლიგაციის გასხვისება – მეორად ბაზარზე შესაძლებელი იქნება ობლიგაციების გასხვისება საბროკერო კომპანიის მეშვეობით. კომპანია გეგმავს ობლიგაციების სავაჭროდ დაშვებას საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.